×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گرایش ها تحقیقاتی گروه بیهوشی

 

●       درد حاد و مزمن (تشخیص، درمان)

 

●        مشکلات راههای هوائی و لوله گذاری

 

●        بیهوشی منطقه ای (نورواگزیال، پریفرال)

  

●        مراقبت های ویژه در بیماران بحرانی

 

●        مانیتورینگ حین بیهوشی

 

●        تروما، اورژانس بیهوشی

 

●        ایمنی بیمار در فیلد بیهوشی

 

●        رویکرد سلولی و مولکولی به بیهوشی (Translational Research, Personalized Medicine)

گرایش ها تحقیقاتی

تنظیمات قالب