×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه هوش مصنوعی  : کارگاه هوش مصنوعی  که توسط مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سخنران: جناب آقای دکتر شهاب الدین رحمتی زاده ) در تاریخ15/04/1402برگزار گردیده است به مدت4 ساعت

تنظیمات قالب