×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نقش طب بازساختی در بیهوشی: که توسط مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(سخنران:سرکار خانم دکتر سوده طبشی) در تاریخ02/06/1402 برگزار گردیده است به مدت 3 ساعت

تنظیمات قالب