×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کارگاه مرور سیستماتیک  : توسط مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سخنران: سرکار خانم دکتر فیروزه مددی ) در تاریخ 1402/4/1  برگزار گردیده است به مدت 3 ساعت

تنظیمات قالب