چشم انداز

مركز تحقيقات بیهوشی، توليد و گسترش علم، فناوري از طريق طراحي و انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي درزمينه های مرتبط، به منظور يافتن راه‌حل هاي مناسب و توانمند سازي جامعه دانشگاهي درسطح ملي و بين المللي براي ارتقاي كيفيت گستره بیهوشی و در نتيجه ارتقاء كيفيت زندگي افراد جامعه است.

اين مركز خدمات خود را از طريق رویکرد هایی مانند:

●        انجام تحقيقات در زمينه هاي مختلف بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،معرفي جايگاه و اهميت مفاهيم بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه، شناخت و تقويت انگيزه هاي تحقيقاتي،

●        معرفي زمينه هاي كاربرد نتايج تحقيقات بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        فراهم ساختن شواهد لازم براي تصميم گيري مستدل در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي توسعه سلامت مرتبط با حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        تعيين استانداردها و ضوابط ارزشيابي گستره مرتبط،

●        مشاركت در ارائه دستاوردهاي سلامت در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

●        تربيت محققين كار آمد در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

ارائه مي نمايد

فایل‌ها