×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز

مرکز تحقیقات بیهوشی، تولید و گسترش علم، فناوری از طریق طراحی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی درزمینه های مرتبط، به منظور یافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی درسطح ملی و بین المللی برای ارتقای کیفیت گستره بیهوشی و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه است.

این مرکز خدمات خود را از طریق رویکرد هایی مانند:

●        انجام تحقیقات در زمینه های مختلف بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،معرفی جایگاه و اهمیت مفاهیم بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه، شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی،

●        معرفی زمینه های کاربرد نتایج تحقیقات بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        فراهم ساختن شواهد لازم برای تصمیم گیری مستدل در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه سلامت مرتبط با حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،

●        تعیین استانداردها و ضوابط ارزشیابی گستره مرتبط،

 

چشم انداز

تنظیمات قالب