×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مأموریت

· انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه علوم بیهوشی ، مراقبتهای ویژه و کنترل درد.  

· ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک، تدوین و راهبری استانداردهای مربوطه و ارائه آموزش های مرتبط.  

· برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق.  

· ارتباطات بین المللی و آموزش و تحقیق مشترک با دیگر کشورها.   

· آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه.  

· جذب پژوهشگران توانمند.  

· همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخل کشور.  

· توسعه تجهیزات.  

· هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت الویت ها.  

· تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشهای انجام شده در گستره بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه از سراسر کشور.  

· ارائه مشاوره در امر سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها.

تنظیمات قالب