×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای شورای اجرایی

گروه بیهوشی

دکتر علی دباغ

دکتر محمد فتحی

دکتر مریم وثوقیان

دکتر سید مسعود هاشمی

دکتر فرامرز مصفا

دکتر حسینعلی جلوه مقدم

دکتر افسانه صادقی

دکتر هومن تیموریان

دکتر همایون آقا محمدی

دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی

 

تنظیمات قالب