×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                  

 دکترعلی دباغ

مدیر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه

فلوشیپ بیهوشی قلب

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس

رتبه علمی: استاد

CV

ریاست مرکز

تنظیمات قالب