×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

رسالت مرکز تحقیقات بیهوشی

 

رسالت مرکز تحقیقات بیهوشی، تولید و گسترش علم، فناوری از طریق طراحی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی درزمینه های مرتبط، به منظور یافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی درسطح ملی و بین المللی برای ارتقای کیفیت گستره بیهوشی و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه است.

این مرکز خدمات خود را از طریق رویکرد هایی مانند:

  • انجام تحقیقات در زمینه های مختلف بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،معرفی جایگاه و اهمیت مفاهیم بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه، شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی،
  • معرفی زمینه های کاربرد نتایج تحقیقات بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،
  • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصمیم گیری مستدل در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،
  • پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه سلامت مرتبط با حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،
  • تعیین استانداردها و ضوابط ارزشیابی گستره مرتبط،
  • مشارکت در ارائه دستاوردهای سلامت در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

تربیت محققین کار آمد در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه ارائه می نماید 

 

 

 

 

 

 
تنظیمات قالب