×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دبیر علمی برنامــه: دکتر علی دباغ

زمان برگزاری: 1402/09/23

ساعت برگزاری:07:00 الی 11:20

سخنرانها:

 

نـــام

نام خانوادگــی

هیئت علمی

نسترن سادات

مهدوی

استادیار

سیدعلیرضا

مهدوی

استادیار

بی بی نرجس

احمدی زاده 

استادیار

سید سجاد

رضوی

دانشیار

احمد

اقبالی زارچ

استادیار

 

 

تنظیمات قالب