×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دبیر علمی برنامــه: دکتر علی دباغ 

تاریخ برگزاری : 1402/7/13

ساعت:07:00 الی 12:00

سخنرانها:

 

نـــام

نام خانوادگــی

هیئت علمی

علیرضا

شاکری!!

استادیار

میرمحمد

میری!

استادیار

سارا

سالاریان!!

استادیار

مهرداد

طاهری!

دانشیار

الهام

معماری!

دانشیار

اردشیر

تاج بخش!!

استادیار

سیدمسعود

هاشمی!

دانشیار

داریوش

ابطحی!!

استادیار

علیرضا

میرخشتی!

دانشیار

سهراب

سلیمی!

دانشیار

مهران

کوچک!

استادیار

پیمان

دادخواه!

دانشیار

 

 

تنظیمات قالب