×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

برنامه استراتژیک:

مرکز تحقیقات بیهوشی به عنوان زیرساختار و کانونی برای همکاریهای همه جانبه جهت توسعه دانش در گستره بیهوشی و نیز با توجه و احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء در این حیطه علمی،.تاسیس شد و با توجه به اهمیت برنامه راهبردی در تحلیل وضعیت محیط درونی و بیرونی سازمان، استفاده بهینه از فرصتها، تکیه بر نقاط قوت، کاستن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها جهت نیل به اهداف سازمانی، برنامه ریزی راهبردی برای دوره ای پنج ساله با کمک و همیاری متخصصین فن انجام گردید.

برنامه راهبردی جهت نیل به اهدافی نظیر دستیابی و بهره گیری از تجربیات محققین، افزایش بهره وری از ظرفیت های بلا استفاده، حذف دوباره کاریها، توسعه فرهنگ پژوهش در موسسات و گروههای ذینفع جامعه و سیاستگذاران، هماهنگ کردن منابع (انسانی- مالی- فیزیکی)، کمک در تربیت نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات با نگرش جدید و با نگاهی به تحولات علمی در بین کشورهای مختلف تدوین گردیده و امید می رود در راستای چشم انداز بیست ساله کشور بتواند موثر واقع شود..

در خاتمه از پیشنهادات ارزنده کلیه صاحب نظران برای بهبود هر چه بیشتر برنامه راهبردی این مرکز استقبال می شود.

 

چشم انداز مرکز تحقیقات بیهوشی

مرکز تحقیقات بیهوشی سازمانی خواهد بود:

پویا و نو آور، پیشرو، اثرگذار در نهادهای علمی و اجرائی در حوزه علوم بیهوشی

دارای جایگاه معتبر و مناسب ملی و بین المللی

دارای تعاملات اثرگذار ملی و بین المللی

طرف اعتماد و مشورت سازمانها و نهادهای علمی و اجرائی مرتبط

 

ماموریت

مأموریت ما بعنوان اولین مرکز تحقیقاتی بیهوشی پیشرو این است که با رهبری، هدایت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش کنیم تا با تکمیل حلقه های علم، تحقیق، فناوری، تولید و بهره برداری از دانش حاصله، سبب ارتقاء سلامت و گسترش مرزهای دانش شویم.

 

باورها و ارزشهای مرکز:

ارزشهای حاکم بر مرکز تحقیقات بیهوشی بر پایه محورهای زیر استوار است:

ارزشهای والای انسان از منظر دین مبین اسلام به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین

مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقیقات مرتبط

کارایی و اثر بخشی

رعایت اخلاق پزشکی، حرفه ای و پژوهشی در عرصه فعالیت ها

توسعه پایدار بر پایه دانایی  

 

 استراتژیها

استراتژیهای اصلی مرکز که طی تدوین برنامه استراتژیک بدست آمده به شرح زیر می باشد.


* آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

* تقویت ارتباطات موثر ملی و بین المللی

* تخصصی کردن پژوهشها و تقویت پژوهشهای بین رشته ای
* ارتباط با صنعت و خدمات سلامت در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* انتشار و بالابردن اعتبار علمی مجله ایرانی تحقیق در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* توافق با ذینفع ها در مورد اولویتهای پژوهشی و سوق دادن فعالیتهای پژوهشی مرکز در این جهت
* جذب منابع ملی و بین المللی (اعم از منابع مالی وانسانی)

* ساماندهی تشکیلات و فرآیند های مرکز 

 

خطوط اصلی پژوهش

- سایر موارد : آموزش، مدیریت وسیاست گزاری در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه.

 

فعالیت ها

یکی از فعالیتهای اصلی مرکز، بررسی، کارشناسی و تصویب طرحهای پژوهشی و همچنین فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرحهای پژوهشی می باشد. این مرکز از طریق تشکیل گروه های مختلف در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه، فعالیتهای پژوهشی خود را سازماندهی می نماید. این گروه ها در حیطه های زیر فعالیت می کنند:

 • علوم پایه

پژوهش های بالینی

پژوهش های اجتماعی

لازم به ذکر است که بر اساس اولویتهای تحقیقاتی مرکز و پیشنهادات دریافت شده، امکان تشکیل گروه های جدیدی وجود خواهد داشت

این مرکز با ارج نهادن به انگیزه ها، تلاشها، ایده های نو، همکاری بین بخشی و بین تخصصی، و بر اساس اولویتهای پژوهشی مرکز، تشویق و حمایت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.

 

 

 

برنامه استراتژیک:

مرکز تحقیقات بیهوشی به عنوان زیرساختار و کانونی برای همکاریهای همه جانبه جهت توسعه دانش در گستره بیهوشی و نیز با توجه و احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء در این حیطه علمی،.تاسیس شد و با توجه به اهمیت برنامه راهبردی در تحلیل وضعیت محیط درونی و بیرونی سازمان، استفاده بهینه از فرصتها، تکیه بر نقاط قوت، کاستن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها جهت نیل به اهداف سازمانی، برنامه ریزی راهبردی برای دوره ای پنج ساله با کمک و همیاری متخصصین فن انجام گردید.

برنامه راهبردی جهت نیل به اهدافی نظیر دستیابی و بهره گیری از تجربیات محققین، افزایش بهره وری از ظرفیت های بلا استفاده، حذف دوباره کاریها، توسعه فرهنگ پژوهش در موسسات و گروههای ذینفع جامعه و سیاستگذاران، هماهنگ کردن منابع (انسانی- مالی- فیزیکی)، کمک در تربیت نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات با نگرش جدید و با نگاهی به تحولات علمی در بین کشورهای مختلف تدوین گردیده و امید می رود در راستای چشم انداز بیست ساله کشور بتواند موثر واقع شود..

در خاتمه از پیشنهادات ارزنده کلیه صاحب نظران برای بهبود هر چه بیشتر برنامه راهبردی این مرکز استقبال می شود.

 

چشم انداز مرکز تحقیقات بیهوشی

مرکز تحقیقات بیهوشی سازمانی خواهد بود:

پویا و نو آور، پیشرو، اثرگذار در نهادهای علمی و اجرائی در حوزه علوم بیهوشی

دارای جایگاه معتبر و مناسب ملی و بین المللی

دارای تعاملات اثرگذار ملی و بین المللی

طرف اعتماد و مشورت سازمانها و نهادهای علمی و اجرائی مرتبط

 

ماموریت

مأموریت ما بعنوان اولین مرکز تحقیقاتی بیهوشی پیشرو این است که با رهبری، هدایت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش کنیم تا با تکمیل حلقه های علم، تحقیق، فناوری، تولید و بهره برداری از دانش حاصله، سبب ارتقاء سلامت و گسترش مرزهای دانش شویم.

 

باورها و ارزشهای مرکز:

ارزشهای حاکم بر مرکز تحقیقات بیهوشی بر پایه محورهای زیر استوار است:

ارزشهای والای انسان از منظر دین مبین اسلام به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین

مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقیقات مرتبط

کارایی و اثر بخشی

رعایت اخلاق پزشکی، حرفه ای و پژوهشی در عرصه فعالیت ها

توسعه پایدار بر پایه دانایی  

 

 استراتژیها

استراتژیهای اصلی مرکز که طی تدوین برنامه استراتژیک بدست آمده به شرح زیر می باشد.


* آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

* تقویت ارتباطات موثر ملی و بین المللی

* تخصصی کردن پژوهشها و تقویت پژوهشهای بین رشته ای
* ارتباط با صنعت و خدمات سلامت در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* انتشار و بالابردن اعتبار علمی مجله ایرانی تحقیق در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* توافق با ذینفع ها در مورد اولویتهای پژوهشی و سوق دادن فعالیتهای پژوهشی مرکز در این جهت
* جذب منابع ملی و بین المللی (اعم از منابع مالی وانسانی)

* ساماندهی تشکیلات و فرآیند های مرکز 

 

خطوط اصلی پژوهش

آموزش، مدیریت وسیاست گزاری در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه.

 

فعالیت ها

یکی از فعالیتهای اصلی مرکز، بررسی، کارشناسی و تصویب طرحهای پژوهشی و همچنین فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرحهای پژوهشی می باشد. این مرکز از طریق تشکیل گروه های مختلف در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه، فعالیتهای پژوهشی خود را سازماندهی می نماید. این گروه ها در حیطه های زیر فعالیت می کنند:

 • علوم پایه

پژوهش های بالینی

پژوهش های اجتماعی

لازم به ذکر است که بر اساس اولویتهای تحقیقاتی مرکز و پیشنهادات دریافت شده، امکان تشکیل گروه های جدیدی وجود خواهد داشت

این مرکز با ارج نهادن به انگیزه ها، تلاشها، ایده های نو، همکاری بین بخشی و بین تخصصی، و بر اساس اولویتهای پژوهشی مرکز، تشویق و حمایت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.

 

 

برنامه استراتژیک

تنظیمات قالب